Volg ons!

Free shipping on orders from € 500! 🚚

Signature series bows with lifetime warranty! ✅

100% genuine customization for the traditional archer! 🤍

Neem contact met ons op

Artikel is toegevoegd

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Fairbow zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden Fairbows algemene voorwaarden van toepassing.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fairbow als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3. Aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Fairbow behoudt zich het recht voor in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.2 Fairbow behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen aan te passen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.

3.3 Na overschrijding van de sluitingstermijn van een offerte of een aanbiedingstermijn kan de koper geen gebruik meer maken van de actie of aanbieding.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen koper en Fairbow komt tot stand wanneer de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken, of wanneer het bestelde product is gebruikt of beschadigd.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fairbow. Fairbow behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders aangegeven. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fairbow dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

5. Prijs en levering
5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse BTW, tenzij anders overeengekomen, exclusief andere belastingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land bevindt van waaruit de verzending geschiedt, is de koper aansprakelijk voor eventuele BTW of invoerrechten.

5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vracht, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fairbow.

5.4 Fairbow kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

5.5 Alle leveringen geschieden EXW (af fabriek/verkoop/magazijn), tenzij anders overeengekomen.

5.6 Fairbow behoudt zich het recht voor uw bestelling in meerdere zendingen te verdelen om te leveren.

5.7 Bij bestelling levert Fairbow binnen zeven (7) werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres, indien voorradig en indien betaald.

5.8 Bovengenoemde levertijden zijn indicatief en geen fatale termijn. Fairbow is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van de levertijden. De maximale levertijd bedraagt 30 weken tenzij anders overeengekomen.

5.9 Fairbow draagt zorg voor levering per post, koerier of anderszins ter keuze van Fairbow.

5.10 De eigendom van zaken gaat over op koper bij aflevering indien producten zijn betaald.

5.11 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter hand gesteld worden, indien koper weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico van koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de geleverde Fairbow producten.

6.2 Fairbow garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site Fairbow, waaronder mede begrepen software, teksten, beelden en geluiden berusten bij Fairbow en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent, dat het niet is toegestaan om de site zonder onze toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. Van alle sites die Fairbows informatie vermelden

7. Verzending producten
7.1 Alle prijzen van producten op sites Fairbow + verzendkosten (tegen de huidige tarieven).

8 Beveiligde betaling
8.1 Alle betalingstransacties worden in alle privacy en binnen een beveiligde omgeving uitgevoerd door externe paument providers.

9. Retourneren van producten
9.1 Producten die u via Fairbow heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen zeven (7) dagen na ontvangst worden geretourneerd, indien de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking en staat. De koper kan binnen zeven (7) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden. Mits voldoende frankering.De koper heeft ook de mogelijkheid om een terugbetaling te krijgen van het orderbedrag, indien reeds betaald. Hiervoor dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst contact op te nemen met Fairbow op het afleveradres.

9.2 Wanneer een product een fout heeft opgelopen, wordt het door Fairbow omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet gebruikt is, en in de originele verpakking. Tenzij het product niet op voorraad is of "end of life". De koper heeft recht op terugbetaling van het orderbedrag, indien reeds betaald. Hiervoor dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst contact op te nemen met Fairbow op het afleveradres.

9.3 Wanneer u een bestelling plaatst, en u ontvangt een ander product, dan wordt dit gratis omgeruild door Fairbow , mits de aankoop niet gebruikt is, en in de originele verpakking zit. Tenzij het product niet meer op voorraad is of "end of life". De koper heeft recht op terugbetaling van het orderbedrag, indien reeds betaald. Hiervoor dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst contact op te nemen met Fairbow op het afleveradres.

9.4 Indien onder een van bovenstaande producten geretourneerd mogen worden, zal het bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening aan u worden overgemaakt. U dient hiervoor altijd contact op te nemen met Fairbow.

9.5 Indien bovenstaande termijnen door de koper niet in acht worden genomen, vervallen de bovenstaande rechten van de koper.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
10.1 Klachten over het niet ontvangen van de bestelling dienen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te worden gedaan.

10.2 Klachten over gebreken aan het product dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres te worden ingediend, dan wel - indien geen sprake is van zichtbare gebreken - binnen twintig (21) dagen nadat het probleem redelijkerwijs geconstateerd kon worden .

10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Fairbow , onder overlegging van een voldoende gedetailleerde omschrijving. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product dat u om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Fairbow te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Het retourneren van producten is voor uw rekening.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Fairbow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van deze overeenkomst of de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van Fairbow, geschied hetzij met het opzet schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12.Toepasselijkrecht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen koper en Fairbow is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Fairbow daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de plaats of vestiging van de koper of Fairbow. De procedure zal worden gevoerd in het Nederlands. Het scheidsgerecht zal de regels van het recht toepassen.

13. Nederlandse tekst prevaleert
13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14. Persoonsgegevens
14.1 Wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Fairbow in acht genomen.

14.2 De door de koper verstrekte gegevens worden hetzij in hardcopy, hetzij in een bestand opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling van de koper uit te voeren en worden nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er worden geen gegevens opzettelijk aan derden verstrekt.

15. Diversen
15.1 Indien u aan Fairbow een adres opgeeft, is Fairbow gerechtigd om dit adres te gebruiken voor het verzenden van alle bestellingen, tenzij u aan Fairbow schriftelijk opgave heeft gedaan van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fairbow in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fairbow vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16. Wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verlies van enig recht door Fairbow worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de websites van Fairbow. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie of op een latere datum die in deze aankondiging wordt vermeld.